Thursday, January 4, 2007

Rev: Dr.Saboi Jum a Happy new year munga

Malaysia du jinghpaw Wunpawng myu sha ni gaw Buga hte tsan gang nga ga ai rai tim,
Mungdan shara shagu de na Hpung woi myit su ni hte Ningbaw ningla ni tut e Gawan gatsan rai,
N- gun jaw, hpaji jaw, munga jaw ya ai Karai a shaman chyeju lak san hkam la nga ga ai law.....>>More info:>> http://kachinkbcf.blogspot.com

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga