Tuesday, May 25, 2010

မန္မာဒုကၡသည္ ၈,၀၀၀ ေကဵာ္ကို တတိယႎုိင္ငံေဴပာင္းေ႟ၿႚေပးခဲ့

news: http://www.rfa.org/burmese/news/8%20thousand_refugees_resettled_in_third_countries-05242010104023.html

၂၀၁၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ပထမ ၄ လအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဒုကၡသည္ ၈,၀၀၀ ေကဵာ္ကို တတိယ ႎုိင္ငံေတၾကို ေ႟ၿႚေဴပာင္းေပးခဲ့တယ္လိုႛ ထိုင္းႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ေ႟ၿႚေဴပာင္း အေဴခခဵ ေနထိုင္သူမဵား အကူအညီေပးေရးအဖၾဲႚ IOM က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

(Photo: AFP)

မေလးရႀားႎိုင္ငံ၊ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚတၾင္ ပုန္းလ႖ိႂး တည္ရႀိေနေသာ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မဵား၏ ယာယီ တဲစခန္းတခုု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဒီအထဲမႀာ ထိုင္းႎုိင္ငံ အေနာက္ေဴမာက္ပိုင္း ဒုကၡသည္စခန္းေတၾက ကရင္နဲႛ ကရင္နီဒုကၡသည္ အေရအတၾက္ ၃,၉၀၀ ရႀိ႓ပီး ကဵန္တဲ့ ဒုကၡသည္ ၂,၄၀၀ ဟာ မေလးရႀားႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾလိုႛ သိရပၝတယ္။

IOM အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္အရ အခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလကေန ဧ႓ပီႆလအထိ ၄ လအတၾင္း အာရႀက ဒုကၡသည္ စုစုေပၝင္း ၁၁,၀၀၀ ေကဵာ္ကို တတိယႎုိင္ငံ ေ႟ၿႚေဴပာင္းခဲ့ရာမႀာ ထိုင္း၊ မေလးရႀားႎုိင္ငံေတၾက ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ နီေပၝႎုိင္ငံက ဘူတန္ဒုကၡသည္ေတၾက ဴဖစ္႓ပီး ဒီဒုကၡသည္ ၈၀ ရာခိုင္ႎႁန္းဟာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

နီေပၝႎုိင္ငံက ဘူတန္ဒုကၡသည္ ၄,၀၀၀ နီးပၝးဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ၄၀၀ နီးပၝးဟာ ဳသစေဳတလဵ၊ ၂၀၀ ေကဵာ္ဟာ ကေနဒၝ၊ ၁၀၀ ေကဵာ္ဟာ နယူးဇီလန္နဲႛ တခဵိႂႚကို နယ္သာလန္နဲႛ ဒိန္းမတ္ႎုိင္ငံေတၾကို ပိုႛခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာဒုကၡသည္ ၃,၁၀၀ ဟာ အေမရိကန္ကို ေရာက္ရႀိ႓ပီး ၄၀၀ ေကဵာ္က ဳသစေဳတလဵ၊ ၂၀၀ ေကဵာ္က နယူးဇီလန္ကို ေရာက္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အလားတူပဲ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ ၂,၄၀၀ ထဲက ၂,၀၀၀ ေကဵာ္ဟာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ အေဴခခဵခၾင့္ ရခဲ့တယ္လုိႛ IOM ရဲ့ ေမလ ၂၁ ရက္က ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

Monday, May 24, 2010

Arrest of Kachin youths in Myitkyinawww.kachinnews.com
In a surprise midnight crackdown the Burmese military junta arrested a youth leader and several ethnic Kachin youths yesterday in Myitkyina, the capital of Kachin State in northern Burma, said sources close to the detained.

The arrested were Kachin youth leader Labang Gam Awng and several dozen Kachin youths, most being members of the Education and Economy Development for Youth (EEDY), the youth-wing of the Kachin Independence Organization (KIO), which refuses to accept the junta-proposed Border Guard Force (BGF), said the sources.

052410-kachin-youth

Kachin youths danced cultural Manau in Myitkyina. Photo: Kachin News Group.


This is the first arrest of its kind in the 16 year-old ceasefire between the Burman-led military junta and the KIO, where there have been mass arrests of KIO members at one go, said KIO’s sources.

Gam Awng, youth leader of the Myitkyina-based Kachin Nationals Consultative Assembly (KNCA), which represents all Kachins in Burma was arrested from his rented house in N’Jang Dung village in Tatkone, also called Dapkawng quarter in the capital at midnight by multiple security forces--- soldiers, agents of Military Affairs Security (MAS), police and quarter’s administrator.

Till now, no reasons have been given for the arrest of Gam Awng.

He served as a member of Manau Acting Committee in the annual Kachin cultural Manau festival marking the 62nd anniversary of Kachin State in Myitkyina from January 5 to11 this year.

Over 50 Kachin youths were also picked up from their houses in Shatapru quarter by the junta’s forces during the midnight crackdown, said local residents.

Sources close to the detainees said all detainees have been arrested and interrogated at the Myitkyina-based Northern Regional Command Headquarters (Ma-Pa-Kha) of the junta. No one has been released.

The crackdown on the Kachin youths came after electricity was cut off for 24-hours in the whole of Kachin’s capital, said local people.

The arrest of the KIO youths followed the junta’s arrest and interrogation of local Kachin people in the capital after the serial bombs explosions in the Myitsone hydropower project in Irrawaddy River, 25 miles north of Myitkyina on April 17.

The latest arrests follow the KIO demand that the junta release detained KIO members in the capital when they met top military officers at Northern Regional Command in Myitkyina on May 14.

The junta’s latest action reveals it is going to confront the KIO and reject its demand.

KIO officials and local military analysts see in the latest arrests of KIO youths the junta’s increasing pressure on the organization to accept the proposed BGF under the control of the Burmese Army.

Friday, May 14, 2010

Malaysia na shiga

Malaysia mungdan du myen mungdan na rim hkrum masha ni hte seng ai lam nkau mi,
tara nshang wadi hte nga ai ni hte UN lekmat lang ai ni hpe rim nga ding yang re.
1.)moi gaw rim hkrum ai ni gum hpraw jaw nna mai lawt pru wa ai.
2.)camp hte htawng kaw na na nrawng tawn ai sha thailand gajarit de sa kau ai.dai kawn poiza hte matut nna bai shang wa wa re mai ai.
3.) UNHCR masha hpe shan hte seng ang ai ni sa mai shaw la nga ai

Ya Dai ning 2010 kawn masa galai shai mat ai lam ni nga ai.
A.)rim hkrum ai ni hpe aten nana sharen tawn nhtawm hpa lek mat nlu ai ni hpe myen mung de sa kau ai.Aw kaw du yang kalang bai rim hkrum ra ai.
B.)Thailand jarit de sakau ai lam nnga sai.poiza ni lit la lu ai lam nau nnga sai.poiza kaba nkua myi human trafficking amu hte rim kau sai.
C.)Gumhpraw jaw nna lawt lu mai ai lam n nga sai.
D.) UNHCR masha ni gaw UN kawn sa shaw la ai shani she mai lawt lu ai.Rimhkrum ai masha law ai re majaw nlaw htum shata 6 camp hte htawng rawng ra ai lam chye lu ai.

Malaysia sa na myusha ni grai sadi maja.sawk sagawn nna she sa na hku di ga.

ndai shiga gaw mani 14/05/2010 shani Lengen camp kaw shata 6 rawng nna lawt pru wa ai.Hpakant na Zau Awng tsun dan ai lam re.Shi hpe gaw UNHCR kawn shaw la ai lam chye lu ai.

Tuesday, May 11, 2010

Jinghpaw tsinyam langai damya kashun hkrum


 Jinghpaw Wunpawng Tsinyam Hpung (KRC) kaw na tsinyam amyu shayi langai gaw lai wa sai April shata, Kuala Lumpur, Setapak lawk, Jalan Genting lam maw ntsa hta damya kashun katut ai lam chye lu ai.
Setapak lawk, Danau Kota Flat, Block-D hta nga ai Shayi Ah Ji (39 ning) gaw April (18) ya Laban jahpawt hkying 3:10 Am daram ten hta shi a bungli ngut nna nta wa na matu lam de pru wa ai ten Cycle jawn ai shabrang 2 akajawng sha du wa nna damya sa kashun ai re lam chye lu ai.
“Damya marai lahkawng re. Cycle hte sa wa ma ai. Langai mi gaw cycle ntsa na n yu ai sha la taw ai. Kaga langai gaw cycle ntsa na yu nhtawm, dawng mi jan galu ai hpun pyen pa hte seng chyinghka pat nga ai lauban hpe shawng sa abyen dat ai. Lauban na lata daw mat ai. Ngai mung kajawng nna hprawng kaw gumhpraw sumbu nhpye lawm ai nga yang, ngai hpe mung bai shachyut abyen da ai. Baw hte lahpa kaw masum lang adup hkra ai. Ta kaw na nhpye gashun mat ai.” nga nna Shayi Ah Ji, Ningnaw shiga dap de tsun dan wa ai.
Damya kashun mat ai nhpye hta RM 180, UN maisau pa hte arung arai loi mi lawm mat ai hpe chye lu ai. Baw hta adup katut ai majaw ningma hpe tsi rung kaw 12 lang chywi ra ai hpe mung chye lu ai.
Damya lahkawng yan hpe atsawm n matsing dat ai raitim gala amyu n-sam re hpe gaw matsing ai nga nna shi matut tsun dan wa ai.
Ndai zawn re ai kashun kashe manghkang mabyin gaw Malaysia mungdan hta nga nga ai tsinyam ni hta jahkring hkring hkrum sha ra nga ai re. Shayi Aji zawn kashun hkrum ai, jahkrit shama hkrum ai ni law law mung nga ma ai re.
Ndai mabyin a nau n na ai shawng e sha mung, Setapak lawk kaw sha, Steven Corner lam numbraw hta Jinghpaw Wunpawng amyu shayi sha langai mung lam hkawm nga ai kaw, hpang hku nna cycle jawn ai damya ni gaw akajawng sha gumhpraw sumbu kashun mat wa ya ai mabyin hpe mung chye lu ga ai.
Malaysia mungdan e shimlam n lu ai tsinyam ni a prat hta ndai zawn re ai mabyin ni hpe tinang hkrai sadi maja ai hta lai nna, shinglum ai makawp maga shara myit mada n mai nga ai re.
Tsa Doi La
18-April-2010, Sunday

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga