Friday, March 28, 2008

New Zeland du WP myusha ni hte Malaysia UNHCR rung na dusa ai Masha kaba ni hte hkrum na lam chye lu

Refugee (Tsinyam) hte maigan du mat wa ai wunpawng myusha ni kaw nna,Newzeland du WP myushani gaw No.(1) lang ngu na UNHCR masha kaba ni hte bawng ban hpang wa na re hpe chye lu ai.

31.03.08 shani slg Dauhkawng kawn nna woi awn let UNHCR masha kaba ni hte hkrum shaga mat wa na re lam chye lu ai.

Madung gaw Malaysia mungdan kaw e ngam nga ai myu shani hpe gara hku nna lawan maigan lu pru hkra garum la lu na ..ngu ai re lam,
slg Hpung gan Zau kawn chye lu ga ai.

Monday, March 24, 2008

Mura Hpunsau Hpaga Malaysia kaw manu grai kaja nga

Ndai gaw Mura hpun sau sumla ni rai nga ai.Mung kan hta Manu dan hpu reng ai hpun sau re hpe chye lu ai. Malaysia mungdan gaw ya Mura hpun sau hpe hkai nna mungkan de shabra na matu ndai zawn galaw nga sai re.
Ndai zawn mura sau Kaja ni gaw(grade AA) KILO myi hta RM 25,000 jan lu ai lam chye lu ai.An hte jinghpaw Wunpawng buga mung ndai zawn ya ten kaw nna Hkai nna lajang wa yang mungkan gat lawk hta Duwa na 10 ning kaw shara lu na masa re.


Jinghpaw Wunpawng myusha ni Galu gaba lam hta shakut nga ga law.ngwi pyaw nga mu ga http://www.thestar.com.my/ kaw na news re.


Tuesday, March 18, 2008

KDO = KRC Malaysia Kachin

K.D.O Malaysia hpe Yaten na masa hta hkan nna myusha ni a rawt jat lam hpe madung dat let K.R.C mying hte lang hpang wa sai re.Why KDO to KRC ? more+++click here
( http://kachinmail.blogspot.com )

Sunday, March 2, 2008

Malaysia Kachin Mawkya ni rawt sai


Myen mung dan kaw nna lam amyu myu a majaw pru mat wa nna Malaysia mungdan kaw 13 ning jan nga yu sai Myitkyin Njang kawng buga na salang Lahtun gaw hpawt ni 3 March 2008 shani Noway mung dan de ding hku hte hpawn ngaw htawt sa mat wa na re lam chye lu ga ai.
Shi hte rau rawt na jinghpaw wunpawng myusha marai (10) re lam chye lu ga ai.Shan hte yawng gaw Malaysia Mungdan shaning grai na hkra nga yu sai ni re lam chye lu ai.
Bai nna Slg Lahtun gaw Malay ga ,English ga,Miwa ga ni mung atsawm chye shaga ai wa re lam chye lu ai.shi hku nna Malaysia mungdan nga ai ten Jinghpaw wunpawng myu sha ni hpe woi awn zin lum ai lam mung chye lu ai,Wunjat Kachin unity kaw (4)ning jan ningbaw hku ap nawng nna ,KCF,KBC nawku hpung ni hta mung ap nawng laiwa sai lam chye lu ai.Shi a madung kan bau bungli gaw Motor work shop Carbody jakrung e 11 ning magam bungli galaw ai lam hpe chye lu ai.
Shan hte arau rawt sa na hkrun lam hta Sam mung Lashu thawng kaw nna hprawng lawt let malaysia kaw 5ning jan nga yu sai Shadang Chyam seng mung lawm ai lam chye lu ai.
Shan hte marai (10) yawng gaw UNHCR Malaysia kaw nna garum shingtau ya ai re lam KDO shiga lawk kaw nna chye lu ga ai.

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga