Monday, March 24, 2008

Mura Hpunsau Hpaga Malaysia kaw manu grai kaja nga

Ndai gaw Mura hpun sau sumla ni rai nga ai.Mung kan hta Manu dan hpu reng ai hpun sau re hpe chye lu ai. Malaysia mungdan gaw ya Mura hpun sau hpe hkai nna mungkan de shabra na matu ndai zawn galaw nga sai re.
Ndai zawn mura sau Kaja ni gaw(grade AA) KILO myi hta RM 25,000 jan lu ai lam chye lu ai.An hte jinghpaw Wunpawng buga mung ndai zawn ya ten kaw nna Hkai nna lajang wa yang mungkan gat lawk hta Duwa na 10 ning kaw shara lu na masa re.


Jinghpaw Wunpawng myusha ni Galu gaba lam hta shakut nga ga law.ngwi pyaw nga mu ga http://www.thestar.com.my/ kaw na news re.


No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga