Sunday, March 2, 2008

Malaysia Kachin Mawkya ni rawt sai


Myen mung dan kaw nna lam amyu myu a majaw pru mat wa nna Malaysia mungdan kaw 13 ning jan nga yu sai Myitkyin Njang kawng buga na salang Lahtun gaw hpawt ni 3 March 2008 shani Noway mung dan de ding hku hte hpawn ngaw htawt sa mat wa na re lam chye lu ga ai.
Shi hte rau rawt na jinghpaw wunpawng myusha marai (10) re lam chye lu ga ai.Shan hte yawng gaw Malaysia Mungdan shaning grai na hkra nga yu sai ni re lam chye lu ai.
Bai nna Slg Lahtun gaw Malay ga ,English ga,Miwa ga ni mung atsawm chye shaga ai wa re lam chye lu ai.shi hku nna Malaysia mungdan nga ai ten Jinghpaw wunpawng myu sha ni hpe woi awn zin lum ai lam mung chye lu ai,Wunjat Kachin unity kaw (4)ning jan ningbaw hku ap nawng nna ,KCF,KBC nawku hpung ni hta mung ap nawng laiwa sai lam chye lu ai.Shi a madung kan bau bungli gaw Motor work shop Carbody jakrung e 11 ning magam bungli galaw ai lam hpe chye lu ai.
Shan hte arau rawt sa na hkrun lam hta Sam mung Lashu thawng kaw nna hprawng lawt let malaysia kaw 5ning jan nga yu sai Shadang Chyam seng mung lawm ai lam chye lu ai.
Shan hte marai (10) yawng gaw UNHCR Malaysia kaw nna garum shingtau ya ai re lam KDO shiga lawk kaw nna chye lu ga ai.

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga