Thursday, April 5, 2007

Asak 16 ning re shadang sha hpe Rela Balik ni rimmat wa More options

Mungdan shagu du nga ai J.W myu sha sai daw sai chyen ni hpang de Malaysia kaw byin nga ai shi ga hpe shana dat ga ai law.
Anhte a Jinghpaw wunpawng myu shadang sha ( Asak 16 ning re) ma langai gaw, mani (04/04/07) na ahkying aten hta e, hkrap ngu hkrap ngoi let, Police Lorry car kaw lawm mat wa ai hpe chye lu ga ai.
04/04/07, Jahpawt hkying 10:00am, Pudu gat kata e, Police hte Rela ngu ai volunteer marai 100 jan dang gaw, gat hpe wang tawn nna, masha yawng hpe passport (shr) IC hpyi san ai lam galaw ma ai. Tara nshang nga nga ai ni hte, UNHCR madi shadaw laika hte nga nga ai ni yawng hpe gaw rim mat wa ai lam chye lu ga ai.
Anhte a J.W shadang sha wa gaw manang langai hte jahpawt gat sa ai kaw, rim hkrum mat wa ai rai nga ai. Shadang sha gaw UNHCR laika pa hpe lang da ai rai nga tim, Malaysia Asuya kawn, refugee hpe masat masa n galaw ai nga, ndau shana ai hte maren, UNHCR laika pa hte nga nga ai ni yawng hpe rim nga ai lam re nga ai.
Shadang sha gaw shana daw hkying 07:00pm hta, Rela Office rung kaw nna Lenggeng Camp de sa kau hkrum sai rai nga ai.
Malaysia mungdan gaw, 1951 ning Refugee convention kaw sign htu ai lam nnga tim,Rights of Child ngu ai ga baw hta sign htu da ai rai nga ai. Ya na zawn asak nhpring shi ai masha ni hpe htawng, camp hkan rim rawng bang ai lam gaw, Human Rights hpe n hkung ga ai lam rai nga ai.
Dai majaw mungdan shagu du nga ai anhte a Jinghpaw wunpawng myu sha ni hpe lawu na hkring dat ni hpang de, Malaysia kaw nga nga ai Myen mungdan kaw na refugee ni hpe shinggyim masha shada tsawra myit hte matsan dum lama na matu, laika bang hpyi shawn ai lam galaw wa na hpe saw lajin dat ga ai law.
Myu sha lam hta,
Kam Li KDO-Malaysia

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga