Wednesday, September 17, 2008

UNHCR rung kaw, Jinghpaw interpreter(ga galai ya ai) ni jat wa

Malaysia du, Jinghpaw Wunpawng Myu Sha law malawng a yaw shada lam gaw, UNHCR (Mungkan mung hpawng tsin-yam) rung kaw register galaw la n-na, (Third Country) nambat masum ngu ai, sin-na mungdan kaba de', htawt sit nga na matu rai nga ai. Yawng hkra hpe gaw n-tsun mayu ai. Rai tim, law malawng rai nga ai.

UNHCR rung kawn register galaw la na ngu ai gaw, moi UNHCR rung n-nan hpaw wa ai shaloi gaw, grai loi ai sha n-ga, register galaw la ngut ai, kade' n-na ai hte gaw, nambat masum mungdan de' lu sa na ahkaw a hkang ni lu ai rai nga ai. Rai tim, ya gaw, masha nau law wa ai majaw, register lu galaw la na pyi, grai yak wa sai re.

N-dai hta, Hkang (Chin) hpu nau ni hte' Jinghpaw ni shai hkat ai lam loi li nga ai hpe mu lu ai. Malaysia nga, Hkang hpu nau ni, marai latsa(100) daram rai yang, dai kaw na matsat shi (80) daram gaw, register galaw da sai ni rai nga ma ai. Ngut jang, shan hte a, stories ni hpe, UNHCR kaw Tang madun dat ai shaloi, grai lawan ai hpe mu lu ai. Ga shawdawn tsun ga nga yang, Jinghpaw langai hte' Hkang hpu nau langai, UNHCR rung kaw register lani mi hta sha lu galaw la ai rai tim, nambat masum mungdan de' sa ai lam hta, Hkang hpu nau wa shawng lu sa mat ai gaw, case law malawng hta rai nga ai.

UNHCR rung kaw, hpa majaw, Hkang hte' Jinghpaw n-dai zawn shai hkat ai lam hpe, sung hkra wa n-chye ai rai tim, hkrak tup chye lu ai gaw, UNHCR rung kaw ga galai ya ai(interpreter) hta, Hkang gaw Jinghpaw hta manu mana law ai lam hpe mu lu ai hku re.

Ga galai ya ai (interpreter) law yang hpa a kyu rawng a ta ?.. N-dai lam hte' seng n-na, ya UNHCR rung kaw, interpreter galaw nga ai, Jinghpaw langai hpe san yu yang...

"Interpreter galaw yang she', officer ni a lam hpe grau chye lu ai. Grau chye lu ai ngu ai hta, n-dai officer gaw, ganing re ga san ni hpe san chye ai. Ngut jang, shi gara hku san dat yang, gara hku htai ai hpe grau ra sharawng ai lam ni hpe mung chye lu ai. Dai ni hpe, UNHCR rung kaw interview sa htai na, Jinghpaw Wunpawng Myu Sha ni hpe bai matsun madun(guideline) ai lam ni lu galaw ya ai. Interpreter ni grau law wa yang she', anhte myu sha ni a lam hpe, shan hte(officers) ni hku n-na, grau dam hkra mu lu wa na re ngu kam ai." nga tsun dan wa ai.

Ya, Malaysia UNHCR rung kaw, Jinghpaw Interpreter marai 7 nga ai. Masum gaw UNHCR registration department de rai nna, laga marai mali gaw IOM (International Organization for Migratants) kaw rai nga ai. Hkang hpu nau interpreter ni gaw, n-law htum, marai sumshi (30) jan daram nga ai.

Ya a ten, UNHCR rung kaw, register galaw da sai, Jinghpaw ni, 2003 ning kawn ya dai ni du hkra rai yang marai jahku tsa (900) daram du wa sai re lam chye lu ai. KRC(Kachin Refugee Committee) kaw register galaw da ai gaw, Jinghpaw ni, marai 2300 daram nga n-htawm, Malaysia du nga ai, Jinghpaw Wunpawng Myu Sha yawng 3000 jan daram rai wa sai lam hpe, sagawn chye lu ai hku re. Matu nna, mung shani shagu anhte Jinghpaw ni du nga ding yang rai nga ai.

Hpu Nau hkang ni hpa majaw Maigan lu pru na matu lawan nga ai kun?............. shanhte Hkang amyu sha ni hta Maigan de du mat sai ni a shakut shaja ai majaw re. Dai ni na ten Hkang myu sha ni gaw US de grai sa nga ai. Dai lam gaw US kaw nga ai shanhte a myu sha ni gaw ya yang Malaysia, Thailand hte India mungdan hkan nga ai Hkang myu sha ni a yak hkak jam jau hkrum nga ai lam ni hpe US mungdan Atsuya, US state government ni hte Mungkan tsin-yam rung daju Geneva hkan term paper laika mara let madu a myu sha ni a matu tsun sak se hkam ya ai majaw Mungkan kaw na Hkang myu sha ni a lam hpe mu mada wa ai re. Dai hte maren, shanhte hte anhte laga Myen mung masha myu baw sang ni hpe Maigan ni chye na ai lam hta mung, Myen mung masha shada kaw pyi Chin and non- Chin nga tsun wa ai. Dai majaw dai ni na ten Malaysia, Thailand hte India hkan du nga sai anhte Jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng nambat masum mungdan de resettle byin lu na matu gaw nang ngai yawng a lit hte Maigan du nga sai myu sha yawng a lit rai nga ai.

(Written by Shanglawt and Edited by Du Re)

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga