Wednesday, October 22, 2008

MCCM a, jahku(9) ning hpring chyeju shakawn poi

Lai wa sai, October shata 19 ya laban sha ni e, MCCM ( Myanmar Catholic Community Malaysia) hpung ni a 9th ning hpring chye ju shakawn poi lamang hpe St.John Cartheral Nawku jawng wang hta Myen mung mungchying sha myu baw sang ni yawng shang lawm ai hte wu wu di di galaw la sai rai nga ai.

Ndai poi lamang hta Malaysia du Myen mung myu baw sang ni yawng hpe saw shaga ai hte maren Jinghpaw(Kachin),Kaya(karennie), Kayin (Karen), Hkang (Chin),Mon, Myen,Yahkai(Arakan), Sam(Shan) myu baw sang ni yawng madu a myu htung hkying ka hkrang ni hte shang lawm ma ai.

Anhte KRC (Kachin Refugee Committee) ni hpe mung saw shaga ai hte maren, Maigan gara shara kaw mi du taw ai rai tim myu hpe tsaw ai Ma ni a htunghkring Ka hkrang hte shang lawm saga ai.
No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga