Monday, December 8, 2008

Geneva hte matut mahkai nga sai KRC rung


Dai ni na ten Malaysia kaw jung da nga ai Jinghpaw Wunpawng Tsin-yam rung gaw Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni rawt jat galu kaba sa wa na lam hta dangdi dang dep ai made Mungkan Mungdan kaba ni hte matut mahkai shakut shaja nga ai.

Mani December shata praw 05,2008 ya shani hta Mungkan Munghpawng Tsin-yam rung daju Geneva kaw na Ms. Line Pedersen(Associate Self-Reliance Officer) nga ai wa gaw KRC rung de sa du gawan let, Rung staff ni, Jinghpaw myu shayi sha ni hte Mani sum sai hte anhte myu sha ni a gam maka hte rawt jat galu kaba sa wa na lam ni hpe hpaji daw n'gun jaw mat wa ai.

Shi sa du ai lam madung gaw Malaysia mungdan hta nga nga ai anhte Jinghpaw masha ni a nga sat nga sa lam ni , galaw lu galaw sha lam ni hpe kata lam hkrak chye mayu ai majaw rai nga ai.

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga