Monday, February 8, 2010

Yaten gaw ahkyak lami aten re Kyu hpyi nga ga

Ye ten laman ni gaw an hte jinghpaw wunpawng myusha ni a matu ahkyak ai aten ladaw rai nga sai,nang shoi nang sha nnga ai sha shawng lam a matu myit sawn let yawng myit mang hkrum nga ga law.
KRC hte myusha ni yawng mung myit hkrum man rum let myusha ni hpe woi zinlum wa lu u ga.Kyu hpyi karum ya nga ga law.

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga