Monday, October 7, 2013

UN registration jaw na


Krc Shiga

Tsawra ai KRC hpung shang masha ni hpang de shana dat ai.
FGA Kuchai Lama kaw UN jaw ai lam hta anhte KRC hpung shang masha ni a matu nhtoi ( 08,09,10,11,16 October, 2013 ) ni hta jaw mat wa na re.

 Nhtoi 11- October-2010 shani hta gaw anhte KRC hpung shang masha ni a matu lak san jaw na re majaw KRC number 7701 du hkra lawm ai re. 

Tinang hte seng ai (data) ni hpe KRC Rung kaw lawan sa jep la nna UN jaw ai shara kaw jahpawt hkying 5 am daram kaw du hkra shakut sa nna sa htai la ga. 

Manang ni hpe ndai shiga hpe shalai ya ga. Grai chyeju kaba sai.

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga