Saturday, June 28, 2008

Ma dai-daw lekmat gara hku mai lu na. (Birth Certificate)

Malaysia mung shawa tsi rung kaba hta ma shangai la ngut nna, Ma Dai Daw lekmat (Birth Certificate) la mayu ai ni nga yang, Maju Junction Plaza kaw mai la ai. Lama nchye sa la ai rai yang PH.016-3223159 hpe matut mahkai n-na, Ma Dai-Daw lekmat hpe sa la ga.

Ma Dai Daw lekmat sa la ai ten Kanu yan Kawa lawm ra na. Mung shawa tsi rung kaw na jaw dat ai laika mai sau pa hte Mother and Child Care Center kaw na jaw dat ai laika pa ni lawm ra na.

Ma Dai Daw lekmat hpe shangai ai shani kaw na, n’htoi 30 ya laman hta lawan dik ai hku la ra na. N’htoi 40 ya lai mat ai rai yang, Ma a hkrang sumla 4x6 side langai, Ma a passport side sumla lahkawng, Kanu yan Kawa a passport sumla ni yawng lawm sa ra na. Wun pawng sha ni yawng rawt jat galu kaba wa mu ga law.

No comments:

KRC shiga shanan March 2014 Kualalumpur

By-https://www.facebook.com/krc.shiga